People

Haoran Ren

Lecturer

Zhejiang University


Email: rhr@zju.edu.cn
Department of Earth Sciences, Zhejiang University
ZheDa Rd.38, Xihu District,
Hangzhou City
Zhejiang 310027, P.R. China

Ph.D. Geophysics UCSC/Tongji University 2011